Home ::  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke voorwaarden die gelden voor overeenkomsten die een partij sluit. De wet geeft de volgende omschrijving: “Eén of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven.” Eerst moet je nagaan of je te maken hebt met algemene voorwaarden. Vaak is dit niet zo’n groot probleem; een indicatie is bijvoorbeeld wanneer een partij aankondigt dat zij bepaalde dingen in haar overeenkomst gaat gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de bekende zinsnede: “op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,” maar ook een advertentie in de krant kan als een algemene voorwaarden worden beschouwd. Dit komt omdat een vereiste is dat de voorwaarden voor meerdere overeenkomsten moet worden gebruikt. Specifieke eenmalige bedingen kunnen dus niet worden aangemerkt als algemene voorwaarden. Daarnaast mogen bedingen niet tot de kern van de overeenkomst behoren. Of een beding een kernbeding is hangt af of de overeenkomst zonder het beding niet tot stand zou kunnen komen. Het gaat dan dus om de essentie van de overeenkomst, bijvoorbeeld afspraken over de prijs of levering. De algemene voorwaarden worden geregeld in Afdeling 3, Titel 5, art. 231 tot en met art. 247 van boek 6 BW.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Als is vastgesteld dat het gaat om algemene voorwaarden, dan gelden zij pas als deze ook zijn aanvaard. Bij aanvaarding van de algemenen voorwaarden gelden dezelfde regels als bij normale contractsluiting; het gaat dus om aanbod en aanvaarding. Het aanbod zal meestal een openbaar aanbod zijn, zoals in een advertentie. De aanvaarding kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend geschieden. Uitdrukkelijk is bijvoorbeeld wanneer je een handtekening zet bij een verwijzing naar algemenen voorwaarden. Let op: verwijzing betekent dus niet dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk zijn overhandigd. Voldoende is dat de consument weet dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. Dus als je had moeten weten dat er algemene voorwaarden van toepassing waren en je gaat vervolgens door met het sluiten van de overeenkomst, dan aanvaard je de algemene voorwaarden stilzwijgend. De rede dat het aannemen zo snel wordt aangenomen is dat je niet kan verlangen dat bij elke kleine aankoop de klant alle voorwaarden doorleest.

Onredelijk bezwarende bedingen: de zwarte en grijze lijst

Onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden zijn sinds kort nietig, en niet meer vernietigbaar. In de praktijk komt het erop neer dat oneerlijke bedingen in eerste instantie niet gelden, maar omdat dit vaak ten nadele is van de consument, kan de consument nog kiezen of hij de overeenkomst (gedeeltelijk) in stand laat.

In de ‘zwarte lijst’ in het Burgerlijk Wetboek worden een aantal bedingen genoemd die door de wetgever zonder meer als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. De bedingen in de zwarte lijst hebben alleen betrekking op algemene voorwaarden van een overeenkomst tussen een consument en een bedrijf.

Ook bevat het Burgerlijk Wetboek een ‘grijze lijst’. In deze lijst hebben de bedingen tevens slechts betrekking op algemene voorwaarden van een overeenkomst tussen een consument en een bedrijf. De bedingen die in de grijze lijst worden genoemd worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Als een beding voorkomt op de grijze lijst, is deze dus niet per definitie onredelijk bezwarend. Het is dan aan de gebruiker van de algemene voorwaarden (vaak het bedrijf waarmee de overeenkomst wordt gesloten) om te bewijzen dat het beding niet onredelijk bezwarend is.

In sommige gevallen gelden deze lijsten ook wanneer het gaat om een algemene voorwaarden van een overeenkomst tussen een klein bedrijf dat als consument kan worden gezien en een ‘gewoon’ bedrijf. Dit wordt de zogenaamde reflexwerking genoemd. Als een beding dan onder een van de bepalingen uit de zwarte of grijze lijst valt, dan kan dit als bewijs dienen dat er sprake is van een onredelijk bezwarend beding. Het heeft echter niet dezelfde rechtskracht als bij overeenkomsten tussen consument en bedrijf, het dient slechts als bewijs.

Kennisneming van de algemene voorwaarden

Overigens is een beding vernietigbaar wanneer de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit staat dus los van de aanvaarding. Als men de algemene voorwaarden overhandigd aan de wederpartij wordt aan dit vereiste voldaan (dit wordt ter hand stelling genoemd). Maar ook als er wordt verwezen naar een plek waar de algemene voorwaarden beschikbaar zijn (zoals het internet of kamer van koophandel), kan dit als ter hand stelling worden gezien. Wanneer de algemene voorwaarden niet goed ter hand zijn gesteld, heeft de consument de keuze om een of meer specifieke bedingen te vernietigen of de algemene voorwaarden in hun geheel. Het is overigens aan de gebruiker (vaak de verkoper) van de algemenen voorwaarden om te bewijzen dat hij de consument de redelijke mogelijkheid tot kennisneming heeft geboden. Aangezien het ter hand stellen sterk afhankelijk is van het geval en er vele uitzonderingen zijn, kun je bij twijfel het beste ons het aanvraagformulier invullen.

Veelgestelde vragen

Hoe stel ik algemene voorwaarden op internet ter hand?

Het ter hand van algemene voorwaarden op internet moet op een bepaalde manier gebeuren, zoals vermeld in art. 6:234, lid 1 onder c BW. Als dit niet op de juiste manier gebeurd, kan de consument de bedingen uit de algemene voorwaarden vernietigen, zodat deze niet van toepassing zijn. Grote bedrijven kunnen geen gebruik maken van dit recht tot vernietiging op grond van art. 6:233 onder b BW. In art. 6:234 lid 1 onder c BW staat dat de consument de algemene voorwaarden moet kunnen opslaan. Ook moet deze de algemene voorwaarden op een later tijdstip kunnen teruglezen. Door de algemene voorwaarden in een PDF aan te bieden wordt er bijvoorbeeld aan deze voorwaarden voldaan. Ook moeten de algemene voorwaarden toegankelijk zijn voor de wederpartij (bijvoorbeeld door middel van een verwijzende hyperlink).

Terug

Copyright © 2019 www.pomwa.com. Powered by www.pomwa.com