Strona główna ::  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Zasady Korzystania


Witamy. My świadczy swoje usługi na podstawie informacji, terminów i warunków ustalonych w poniższej umowie („Umowa”). Dodatkowo, jeśli używasz jakiejkolwiek usługi My (np. recenzje klientów), będziesz podlegać regułom, wytycznym, politykom, terminom oraz warunkom odnoszącym się do tych usług. Wszystkie one są włączone do tej Umowy na podstawie tego odniesienia. My rezerwuje sobie prawo do zmiany tej Umowy oraz zapisów i warunków w niej zamieszczonych w dowolnie wybranym momencie.

Wchodzenie, przeszukiwanie lub korzystanie z tej strony w inny sposobów oznacza Twoją zgodę na wszystkie warunki zawarte w tej Umowie. Przed pojęciem dalszych kroków uważnie przeczytaj tę Umowę.

Korzystanie ze Strony:

Zaświadczasz i gwarantujesz, że ukończyłeś/aś 18 rok życia, lub że odwiedzasz tę stronę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Na podstawie warunków Umowy, My umożliwia Ci ograniczoną, odwołalną, nietransferowalną i niewyłączną licencję na dostęp oraz korzystanie ze Strony poprzez wyświetlanie jej na Twojej przeglądarce internetowej jedynie w celu dokonywania zakupów produktów osobistych sprzedawanych na Stronie. Nie jest dopuszczalne korzystanie ze Strony w celach komercyjnych lub w imieniu strony trzeciej za wyjątkiem sytuacji, gdy My wyraziło na to wcześniej wyraźną zgodę. Jakiekolwiek naruszenie zapisów tej Umowy będzie skutkować natychmiastowym odebraniem licencji, o której mowa w tym ustępie bez poinformowania Cię o tym fakcie.

Za wyjątkiem przypadków dozwolonych w poprzednim ustępie, nie możesz kopiować, rozprowadzać, sprzedawać, wyświetlać, wynajmować, przekazywać, tworzyć pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, stosować programowania zwrotnego, demontować, dekompilować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać tej Strony lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody wyrażonej przez My. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody My nie jest dozwolone wykorzystywanie informacji podanych na Stronie do użytku komercyjnego, lub wykorzystywanie Strony dla uzyskania korzyści majątkowej przez stronę trzecią. My rezerwuje sobie prawo do odmowy wykonania usługi, zamknięcia konta i/lub anulowania zlecenia bez wcześniejszego powiadomienia, np. gdy My uważa, że klient narusza obowiązujące prawo lub jego działanie przynosi My szkody.

Nie możesz zamieszczać, rozpowszechniać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Strony żadnych treści, informacji oraz innych materiałów, które 1) naruszają prawa autorskie, ochronę patentów, znaków towarowych, marek usług, tajemnic handlowych lub powodują naruszenie praw zastrzeżonych jakiejkolwiek osoby, 2) są oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, wyrażają groźby lub mogą prowadzić do poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej na gruncie prawa amerykańskiego lub międzynarodowego; lub 3) zawierają błędy, wirusy, robaki komputerowe, luki w systemie, konie trojańskie, lub inne szkodliwe kody i właściwości. My może przydzielić Ci hasło oraz dane identyfikacyjne umożliwiające Ci dostęp do pewnych części tej Strony. Przy każdym użyciu hasła lub danych identyfikacyjnych będziesz traktowany jako osoba upoważniona do dostępu oraz korzystania ze Strony w zgodzie z warunkami zapisanymi w tej Umowie. Zgodnie z powyższym My nie ma obowiązku badać kwestii upoważnienia oraz dostępu i użytku będących jego wynikiem.

Będziesz osobiście odpowiedzialny za każde uzyskanie dostępu do oraz skorzystanie ze Strony przez kogokolwiek używającego przyznanego Ci przez nas hasła i danych identyfikacyjnych, niezleżenie od tego, czy dostęp ten lub użycie Strony odbyły się za Twoją zgodą lub bez niej. Dotyczy to w szczególności wszelkich aktywności polegających na porozumiewaniu się czy przekazywaniu, oraz wszelkich zobowiązań (w szczególności, ale nie tylko zobowiązań finansowych), które powstały w wyniku tego dostępu lub użycia. Jesteś osobiście odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa oraz poufności przyznanych Ci przez nas hasła i danych identyfikacyjnych. Jesteś osobiście zobowiązany do natychmiastowego poinformowania My o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu twojego hasła lub danych identyfikacyjnych oraz o jakimkolwiek naruszeniu prawa lub działaniach będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa tej Strony.
Ta Strona jest własnością nas („My”) [ Nr Rej. 1141168], zarejestrowanej na podstawie prawa Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Adres rejestracyjny: 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Recenzje i komentarze

Poza wyjątkami, o których mowa w innych częściach tej Umowy lub tej Strony, wszystko co zamieszczasz, publikujesz na Stronie lub co przedstawiasz My, włączając w to np. pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje komentarze i sugestie (nazywane zbiorczo Materiałami Nadesłanymi) jest oraz będzie traktowane, jako informacje jawne oraz niezastrzeżone. Poprzez zgłoszenie lub zamieszczenie zgadzasz się na udzielenie My nieodbieralnej i bezpłatnej licencji na używanie zapisu oraz wszelkich praw własności intelektualnej (wyłączając m.in. prawa wynikające z autorstwa). My będzie posiadać wolne od tantiem, globalne, wieczyste, nieodwołalne i przekazywalne prawo do używania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, sprzedawania, dzierżawienia, przekazywania, adaptowania oraz tworzenia pochodnych tych Zgłoszeń przy użyciu wszelkich środków i w każdej formie. My będzie mieć również prawo do tłumaczenia, modyfikowania, stosowania programowania zwrotnego, dekomponowania i dekompilowania tych Zgłoszeń. Wszelkie Nadesłane Materiały staną się automatycznie wyłączną własnością My i nie zostaną Ci zwrócone. Wyrażasz również zgodę na niepodnoszenie w przyszłości żadnego sporu w związku z jakimkolwiek użyciem Twojego zapisu przez My.

Zapewniasz, że materiały przez Ciebie nadesłane, w całości lub w części, nie naruszają praw własności intelektualnej, oraz że nie są przedmiotem sporów ze stroną trzecią lub jej roszczeń. My nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Ciebie nadużycia praw własności intelektualnej lub innych praw strony trzeciej. Podejmiesz się obrony oraz zabezpieczenia strat poniesionych przez My, które powstały w konsekwencji używania przez nas nadesłanych materiałów.

Poza prawami dotyczącymi Materiałów Nadesłanych, publikując komentarz lub recenzję, gwarantujesz nam możliwość używania nazwy (jeśli istnieje) podanej przez Ciebie podczas zamieszczania komentarza, recenzji lub innej treści oraz do korzystania z tej nazwy w związku z opublikowanym przez Ciebie komentarzem, recenzją lub inną treścią. Zaświadczasz, że posiadasz lub kontrolujesz pełne prawa do recenzji, komentarzy lub innych treści publikowanych przez Ciebie na stronie My, oraz że używanie przez My Twoich recenzji, komentarzy czy innych treści, które publikujesz na naszej Stronie, nie naruszy praw którejkolwiek strony trzeciej. Nie będziesz używać fałszywego adresu email, udawać innej osoby lub w inny sposób wprowadzać w błąd My lub osoby trzecie, co do źródła Nadesłanych Materiałów i innych Treści. My z jakiegokolwiek powodu może (ale nie jest zobligowane) usunąć lub dokonać zmian w przypadku każdego Materiału Nadesłanego (włączając recenzje i komentarze).

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, grafiki, fotografie lub inne obrazy, ikony przycisków, nagrania dźwiękowe, loga, slogany, nazwy handlowe oraz oprogramowanie tekstowe oraz inne treści znajdujące się na stronie My (zbiorczo „Treści”), są wyłączną własnością My lub właściwych dostarczycieli treści. Bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody My nie możesz używać, reprodukować, kopiować, modyfikować, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie odtwarzać, rozpowszechniać lub wykorzystywać do celów komercyjnych lub w inny sposób rozporządzać Treściami zgromadzonymi na Stronie. Na stronie My bezwzględnie zabronione jest stosowanie eksploracji danych, używanie robotów wyszukiwawczych oraz podobnych narzędzi mających na celu zdobywanie i gromadzenie danych. Bezwzględnie zabronione jest również używanie w meta tagach znaku towarowego i marek usług należących do My. Możesz przeglądać oraz używać Treści tej Strony tylko w celu uzyskania informacji na własny użytek oraz do dokonywania zakupów i zamawiania produktów. Korzystanie z Treści w każdym innym celu jest zabronione. Jeśli zauważysz, że nasze Treści zostały gdzieś umieszczone przez stronę trzecią, prosimy o kontakt z nami na adres litncs@My. Możesz również skontaktować się z nami przez telefon na numer 010-56920099-8065 od 7 do 16 czasu pekińskiego, lub pocztą na adres Diantong Shidai Guangchang Building #2 Suite D, 7 Jiuxianqiao Beilu, Chaoyang District, Beijing, China. Zebrana treść, aranżacja oraz zestawienie tej strony („Kompilacja”) jest wyłączną własnością My. Zabrania się używania Treści lub Kompilacji My w celu oczernienia lub zdyskredytowania My, jak również w sposób, który może wywołać dezorientację lub naruszenie obowiązującego prawa i regulacji. Wszelkie oprogramowanie używane na tej Stronie (”Oprogramowanie”) jest własnością My lub dostarczycieli Oprogramowania. Teść, Kompilacja i Oprogramowanie są chronione przez zapisy stanowego, krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego. Wszelkie prawa nie udzielone wyraźnie są zastrzeżone dla My. Osoby naruszające prawo zostaną pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów.

My uznaje i respektuje wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe. Z tego powodu każde użycie na naszej Stronie nazwy festiwalu telewizyjnego, muzycznego czy filmowego oraz każdej innej nazwy wydarzenia kulturalnego nie ma związku z My. Wspomniane wyżej nazwy i tytuły pozostają wyłączną własnością posiadaczy ich praw autorskich oraz posiadaczy praw do używania ich znaków towarowych. Nasze suknie inspirowane stylem gwiazd są próbą odtworzenia garderoby noszonej przez gwiazdy kina i telewizji. Produkty te nie są jednak zatwierdzone czy w jakikolwiek sposób powiązane z tymi produkcjami filmowymi i telewizyjnymi. Nie mają one jednak na celu naruszać jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych i praw autorskich.

Polityka Naruszenia Praw Własności Intelektualnej

Częścią polityki My jest podejmowanie działań mających na celu utrzymanie w mocy i ochronę prawa stanowego, krajowego i międzynarodowego odnoszących się do naszej działalności. Dotyczy to m.in. treści, co do których istnieją roszczenia dotyczące naruszenia przez nie znaku towarowego, praw autorskich, patentów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej. Jeśli jesteś posiadaczem praw własności intelektualnej i uważasz, że My sprzedaje, oferuje sprzedaż lub udostępnia produkty i/lub usługi, które naruszają Twoje prawo własności intelektualnej, prześlij na adres ipip@My wszelkie wymienione niżej dokumenty i informacje:

1. Podpis ręczny lub elektroniczny osoby autoryzowanej do podejmowania działań w imieniu posiadacza wyłączności, która została rzekomo naruszona;
2. Opis rzekomo naruszających działań lub treści;
3. Informację gdzie w sieci znajduje się rzekomo naruszający materiał (adres URL produktu/produktów);
4. Informacje umożliwiające nam skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres email;;
5. Twoje oświadczenie, że posiadasz dobrą wiarę, co faktu, że sporne użycie treści nie zostało dozwolone przez właściciela praw autorskich lub praw własności, jego przedstawiciela lub na podstawie przepisów prawa;
6. Informacje identyfikujące prawa własności intelektualnej, które według Ciebie są naruszane przez Stronę (np. „Prawo autorskie XYZ”, „znak towarowy ABC, Nr rejestracji 123456, zarejestrowany dnia 1/1/04 itp.); oraz
7. Twoje oświadczenie potwierdzające, że wszystkie powyższe informacje są dokładne, oraz, pod groźba kary za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do podejmowania działań w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

Wypowiedzenie i Efekty Wypowiedzenia

Poza odwołaniem się do środków prawnych, My może bez udzielenia informacji niezwłocznie wypowiedzieć tę Umowę lub odebrać niektóre lub wszystkie prawa udzielone Ci na podstawie tej Umowy. Po dokonaniu wypowiedzenia tej Umowy powinieneś/aś niezwłocznie zaprzestać odwiedzania i korzystania z tej Strony. Wraz z odwołaniem się do środków prawnych My niezwłocznie unieważni stworzone dla Ciebie hasło (hasła) i dane identyfikacyjne konta oraz odmówi Ci dostępu do Strony w całości lub w części. Wszelkie wypowiedzenia tej Umowy nie będą mieć wpływu na poszczególne prawa i zobowiązania (w tym m.in. zobowiązania zapłaty) pomiędzy stronami powstałe przed dniem wypowiedzenia.

Disclaimer i ograniczenie odpowiedzialności

POZA WYJĄTKAMI DOTYCZĄCYMI STANDARDOWYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW, PRODUKTY OFEROWANE NA TEJ STRONIE ORAZ TRANSAKCJE POPRZEZ NIĄ ZAWIERANE SĄ ZAPEWNIANE PRZEZ My W STANIE „TAK JAK JEST”. POZA PRZYPADKAMI WYMIENIONYMI W TYM DOKUMENCIE, My NIE DAJE GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, RZECZYWISTYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA TEJ STRONY ORAZ CO DO INFORMACJI, TERŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW NA NIEJ ZAMIESZCZONYCH. My, W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, ZAPRZECZA UDZIELENIU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZAKUPIONYCH TOWARÓW I ICH PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYCH CELACH, BRAKU UCHYBIEŃ, NAZWY, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, ORAZ SPÓJNOŚCI SYSTEMU. TA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI ORAZ BŁĘDY, W TYM BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. My NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ STRONY JEST SPÓJNA I WOLNA OD BŁĘDÓW. My, W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY WYWOŁANE KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. SZKODY WYNIKOWE, ODSZKODWANIA RETORSYJNE, NAWIĄZKI, SZKODY WYMIERNE ORAZ SZKODY POŚREDNIE. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ My ZA PONIESIEONE PRZEZ CIEBIE SZKODY (BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ DZIAŁANIA) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ZSUMOWANYCH OPŁAT NA RZECZ My Z MIESIĄCA BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCEGO DZIAŁANIE, KTÓRE SPWODOWAŁO ODPOWIEDZIALNOŚĆ My.

Przyjmowanie Zamówień

Proszę zauważyć, że pewne zamówienia nie mogą zostać przez nas zaakceptowane i muszą zostać anulowane. My rezerwuje sobie prawo do odrzucenia lub anulowania jakiegokolwiek zamówienia według własnego uznania i z dowolnego powodu. W śród sytuacji skutkujących anulowaniem Twojego zamówienia są m.in. ograniczona ilość produktu, nieścisłości w cenie i opisie dotyczącym produktu, lub problemy wykryte przez nasz department ds. Transakcji i Zapobiegania Oszustwom. Zanim zaakceptujemy Twoje zamówienie, możemy również zażądać od Ciebie dodatkowej weryfikacji lub informacji. Skontaktujemy się z Tobą w przypadku anulowania całości lub części Twojego zamówienia oraz jeśli do akceptacji Twojego zamówienia wymagane są dodatkowe informacje.

Przekazanie tytułu własności

Tytuł własności zamówionych produktów zostaje przekazany wraz z opuszczeniem przez produkty naszego magazynu i odebraniem ich przez firmę doręczającą. Wszelkie zobowiązania i ryzyko związane z produktami są również przekazywane w tym samym momencie, Składając zamówienie na naszej Stronie, upoważniasz nas do skorzystania w Twoim imieniu z usług strony trzeciej.

Płatności w Unii Europejskiej

Jeśli przebywasz w kraju należącym do Unii Europejskiej, powyższe warunki stanowią umowę pomiędzy Tobą a My (UK) LIMITED. Na podstawie tej umowy, w zależności od rodzaju metody płatności użytej do dokonania zakupu produktu i/lub usługi, produkty i/lub usługi zostaną do Ciebie dostarczone poprzez My (UK) LIMITED, jako przedstawiciela nas lub bezpośrednio przez nas. Jeśli przebywasz w każdym innym kraju umowa ta obowiązuje pomiędzy Tobą a nas, a wszelkie produkty i usługi zostaną dostarczone do Ciebie bezpośrednio przez nas.

Błędy typograficzne

My stara się zapewnić jak najdokładniejsze informacje dotyczące ceny i właściwości produktów. Pomimo tego mogą się jednak pojawić na Stronie błędy dotyczące ceny oraz błędy typograficzne. My nie może potwierdzić ceny produktu do momentu dokonania przez Ciebie zamówienia. W przypadku, gdy produkt posiada błędną cenę, lub gdy jego opis jest niezgodny z rzeczywistością, My może według własnego uznania odrzucić lub anulować jakiekolwiek zamówienie dotyczące tego produktu. W przypadku wystąpienia błędnej ceny produktu, My może według własnego uznania skontaktować się z Tobą i udzielić Ci instrukcji, lub anulować Twoje zamówienie i powiadomić Cię o tym fakcie.

Wycena w różnych walutach

Wycena produktów sprzedawanych przez My jest ustalana na podstawie ich wartości w dolarach amerykańskich (US$). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich na podstawie najaktualniejszych tabel kursów walut. Z uwagi na płynność kursów walut, ceny niewyświetlane w dolarach amerykańskich (poza cenami wyświetlanymi na indywidualnych stronach produktów) mogą nie być najdokładniejsze. Wśród miejsc na Stronie, w których mogą występować nieścisłości dotyczące cen niewyświetlanych w dolarach amerykańskich są m.in.: banery promocyjne, strony promocyjne oraz informacje zamieszczone na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na indywidualnej stronie produktu, bez względu na rodzaj waluty jest dokładną ceną, którą zapłacisz My (bez uwzględnienia kosztów przesyłki).

Rozstrzyganie Sporów

Jeśli strony nie rozstrzygną sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, zgodzą się one na przekazanie sporu do Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Hong Kongu (Hong Kong International Arbitration Center-„HKIAC”) w celu jego rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów działania Komisji obowiązujących w czasie przekazania sporu. Decyzja Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Hong Kongu jest ostateczna i obowiązuje obie strony.

Odnośniki

Ta Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych będących własnością lub zarządzanych przez strony trzecie. Uznajesz, że My nie jest odpowiedzialne za treści i operacje dokonywane na tych stronach lub za pośrednictwem tych stron.

Wyrównanie Szkód

Zgadzasz się, że w przypadku, gdy środki prawne podjęte przez My w celu ochrony przed zaistniałym lub możliwym naruszeniem tej Umowy nie są wystarczające, My jest uprawnione do podjęcia działań w celu wykonania przez drugą stronę określonych zobowiązań umownych i/lub zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Dodatkowo My może domagać się naprawienia poniesionych szkód wraz z odzyskaniem kosztów będących wynikiem prowadzonego sporu, w tym m.in. kosztów pracy adwokata.

Środki prawne i sposoby dochodzenia wyrównania szkód podejmowane przez My nie wyłączają się nawzajem, zarówno na podstawie przepisów prawa, jak i na podstawie słuszności. Dotyczy to w szczególności dochodzenia roszczeń na podstawie zakazu lub nakazu sądowego oraz zwrotu kosztów pracy prawnika i innych wydatków.

Żaden przypadek zrzeczenia się przez My praw lub możliwości ubiegania się o wyrównanie szkód przyznanych na podstawie warunków tej Umowy nie tworzy obowiązku podobnego lub innego zrzeczenia się w przyszłości.

Wróć

Copyright © 2019 www.pomwa.com